Actievoorwaarden ORGANICS by Red Bull Survey

1.  Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing
  op de winactie ‘ORGANICS van Red Bull survey’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op https://blog.hellofresh.nl/actievoorwaarden-organics/
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via het help center.


2. Deelname

 1. Deelname aan de Actie is voor iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont.
 2. Je doet mee aan de Actie als je een bestaand lidmaatschap bij HelloFresh hebt en gedurende de actieperiode middels de QR-code de survey invult om feedback te geven op ORGANICS van Red Bull.
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4. Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

3. Winactie ORGANICS van Red Bull survey – hoe het werkt

 1. De Actie loopt van 24 juni tot 7 juli 2022 (hierna: de “Actieperiode”) en wordt gepromoot via een in-box flyer in de Nederlandse HelloFresh Maaltijdboxen. Na 7 juli 2022 kan er niet meer aan de actie worden deelgenomen.
 2. De winnaar wordt via het opgegeven e-mailadres benaderd om verdere afhandeling van de prijs rond te maken. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar dient uiterlijk 14 juli 2022 contact op te nemen via een reply op e-mail om de prijs te claimen. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs. 
 3. Na afloop van de Actie Periode wordt er één Bol.com cadeaukaarten weg gegeven aan één winnaar. 
 4. Deze Actie heeft als doel om feedback te krijgen onder klanten op het product ORGANICS van Red Bull.  
 5. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

4. Prijzen

 1. De te winnen prijs betreft: een cadeaukaart van Bol.com ter waarde van €50
 2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 4. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

5. Privacy

 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
 2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl 

6. Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

7. Diversen

 1. Actievoorwaarden ORGANICS van Red Bull Survey HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.