TASTES LIKE SUMMER GAMIFICATION – T&Cs

Hieronder leest u de spelvoorwaarden voor de “Proef de zomer”-winactie.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie “Proef de zomer” (hierna: het Spel”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”). 
 2. Deelnemers die aan het Spel meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.nl/contact-page/

Deelname

 1. Deelname aan het Spel is mogelijk voor iedereen die in Nederland woont en die minimaal 4 HelloFresh maaltijdboxen heeft besteld. 
 2. Je doet mee aan het Spel als je 2 HelloFresh maaltijdboxen bestelt tussen 1 augustus 2022 en 31 augustus 2022.
 3. Deelname aan het Spel is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van het Spel betrokken partijen en personen.
 4. Aan het Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden.

“Proef de zomer” – hoe het werkt

 1. Het Spel vindt plaats van 01-08-2022 om [00:00 uur] tot 31-08-2022 [23:59 uur] (hierna: de “periode van het Spel”) via email.
 2. Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de deelname 2 HelloFresh maaltijdboxen bestellen tijdens de periode van het Spel. De winnaar wordt begin september 2022 per e-mail geïnformeerd.
 3. Het spel heeft als doeleinde om de verschillende milieuvriendelijke initiatieven van HelloFresh onder de aandacht te brengen. 

Prijzen

 1. De volgende prijs kan worden gewonnen:
 • Bestaande HelloFresh klanten: gratis maaltijdboxen (ter waarde van maximaal € 41,- tot en met 31 december 2022. Bezorgkosten, extra producten en toeslagen zijn uitgesloten en worden in rekening gebracht via de geregistreerde betaalwijze van de winnaar.
 1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2. Winnaars zijn verplicht om de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen enkel verzoek tot wijziging inwilligen, ongeacht de opgegeven reden. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 
 3. Deze unieke codes zijn inwisselbaar tot 2 oktober 2022.
 4. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet-naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname voor deze deelnemer.

Privacy

 1. In het kader van het Spel worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan het Spel en om de deelnemer promotionele e-mailberichten van HelloFresh te kunnen versturen.
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op het Spel is te lezen via https://www.hellofresh.nl/about/privacy.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan het Spel en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 

Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) het Spel.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

Diversen

 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Spel, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Spelvoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze direct weergegeven in de winactie).
 2. Over de uitslag van een deelname aan het Spel kan niet worden gecorrespondeerd. De toekenning van de prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van het Spel, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. 
 5. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 6. Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.