Actievoorwaarden ‘winactie HelloFresh-kookschorten’

Lees hier de actievoorwaarden voor de winactie ‘HelloFresh-kookschorten’ op social. 

1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘HelloFresh-kookschorten’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/winactie-hellofresh of blog.hellofresh.be/winactie-hellofresh
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via een persoonlijk berichtje op Facebook of Instagram.

2. Deelname

 1.  Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) woont.
 2.  Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode reageert op de social media post en een foto deelt onder deze post op de Facebookpagina’s van HelloFresh waarin de winactie wordt aangekondigd.
 3.  Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.   Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

3. Actie HelloFresh-kookschorten – hoe het werkt

 1.  De Actie wordt van 21-08-2020 tot 26-08-2020 (hierna: de “Actieperiode”)  gepromoot via de Facebook- en Instagrampagina’s van HelloFresh.
 2. De winnaars worden via social media benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3. De Actie is alleen geldig voor actieve klanten.
 4.  Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 3 prijzen weggegeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram. Er wordt één winnaar geselecteerd onder de deelnemers op de Nederlandse sociale media pagina’s, één winnaar onder de deelnemers op de Nederlandstalige, Belgische sociale media pagina’s en één winnaar onder de Franstalige, Belgische sociale media pagina’s.
 5. Deze Actie heeft als doel het promoten van de HelloFresh Bakbox en het maandelijkse thema in augustus: koken met kids.
 6. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

4. Prijzen

 1.  De te winnen prijzen betreffen:
 • 3x set van twee HelloFresh-schorten (t.w.v. € 40,90)
 1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2.  De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld
 3. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

5. Privacy

 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
 2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

6. Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
 3.  HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.

7. Diversen

  1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
  2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4.  Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
  5.  Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.