Actievoorwaarden Beerbox feedback

 Actievoorwaarden [Beerbox flyer/ask feedback via QR-code]

 •  Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing
  op de actie ‘Beerbox flyer’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op http://blog.hellofresh.nl/actievoorwaarden-beerbox of http://blog.hellofresh.be/actievoorwaarden-beerbox.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.nl/contact-page/ of https://www.hellofresh.be/contact-page/
 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie is voor iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland en België (Vlaanderen) woont. 
 2. Je doet mee aan de Actie als je een bestaand lidmaatschap bij HelloFresh hebt en gedurende de actieperiode de QR-code gebruikt om feedback te geven op de Beerbox flyer.
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4. Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
 1. Actie Beerbox flyer – hoe het werkt
 1. De Actie wordt van 17 juli 2021 tot en met 30 juli 2021 (hierna: de “Actieperiode”) gepromoot via een Belgische en Nederlandse in-box flyer. Na 30 juli 2021 kan er niet meer aan de actie worden deelgenomen.
 2. De winnaars worden via het opgegeven e-mailadres benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar dient uiterlijk 31 juli 2021 contact op te nemen via een reply op e-mail om haar prijs te claimen. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3. Nadat de prijs is geclaimd door de winnaar, wordt de gratis Maaltijdbox in het systeem verwerkt waardoor de klant zelf de box kan bestellen wanneer het hem/haar uitkomt. De gratis box kan geclaimd worden tot en met 31 december 2021.
 4. Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 2 pakketten weggegeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram. Er wordt 1 pakket weggegeven in Nederland en 1 pakket in België (Vlaanderen). 
 5. Deze Actie heeft als doel om feedback te krijgen onder klanten over de voorkeuren van bieren. 
 6. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

 

 1. Prijzen
 1. De te winnen prijst betreft voor zowel Nederland als voor België:
  Een gratis HelloFresh Box op basis van de voorkeuren die in ons klantensysteem staan met een maximumwaarde van € 120,- (inclusief bezorgkosten; maximaal zes personen – vijf maaltijden) en exclusief gekozen extra’s. 
 2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 4. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 1. Privacy
  1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
  2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl (NL) of privacy@hellofresh.be (BE).

 •  Aansprakelijkheid
 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
 1. Diversen
 2. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 3. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 6. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 7. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 8. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.