Actievoorwaarden – HAK

Actievoorwaarden

Winactie

HAK helpende borden

Actievoorwaarden: Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘HAK helpende borden’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”). De Actie loopt van 7 november 2021 tot en met 17 november 2021. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op https://blog.hellofresh.nl/actievoorwaarden-hak/. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl 

 

      1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing
  op de actie ‘HAK helpende borden’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op https://blog.hellofresh.nl/actievoorwaarden-hak/.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl 
 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland woont. 
 2. Je doet mee aan de Actie als je je gedurende de actieperiode aanmeldt voor deelname via de link in de toegestuurde mail. 
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden. 
 1. Actie HAK Helpende Borden – hoe het werkt
 1. De Actie loopt van 7 november 2021 tot en met 17 november 2021 (hierna: de “Actieperiode”) en wordt gepromoot via directe mail aan de Nederlandse klanten. Tijdens de Actieperiode kan men deelnemen aan de Actie door zijn/haar mailadres achter te laten op de hiervoor bestemde pagina en akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 2. Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 625 Helpende Borden weggeven onder de deelnemers.
 3. Deze Actie heeft als doel om de HAK Helpe onder de aandacht te brengen. 
 4. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden. 
 1. Prijzen
 1. De te winnen prijst betreft:
  – Het Helpende Bord van HAK t.w.v. €12,95
 2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 4. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

 

 1. Privacy
  1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
  2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl.
  5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 
 1. Aansprakelijkheid
 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
 3.  HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.  
 1. Diversen
 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
 2.  Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.