Actievoorwaarden – Winactie Kerstbox

Lees hier de actievoorwaarden voor de winactie: Win een HelloFresh Kerstbox

 1. Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Winactie kerst’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op https://blog.hellofresh.nl/actievoorwaarden-kerstbox/.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kunt u contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.nl/contact-page/.
 1. Deelname
 1.  Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland woont.
 2.  Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode reageert op de social media post op de Instagram- en/of Facebookpagina van HelloFresh.
 3.  Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

 

 1. Actie kerst – hoe het werkt
 1. De Actie vindt plaats van 8-12-2021 van 10:00 tot 9-12-2021 10:00 (hierna: de “Actieperiode”). 
 2. De winnaars worden via social media benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3.  Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 5 prijzen weggegeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram. 
 4. Deze Actie heeft als doel de Kerst- en Gourmetbox van HelloFresh, als eenmalige aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.
 5. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.
 1. Prijzen
 1.  De te winnen prijzen betreffen: 5x keuze uit: Kerstbox vlees en vis, Kerstbox Veggie of Gourmetbox voor maximaal 8 personen. (Kerstbox vlees en vis t.w.v. €139,95 / Kerstbox veggie  t.w.v. €129,95 / Gourmetbox t.w.v. €109,95)
 2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 4. De voucher is alleen geldig op de Kerst- en Gourmetbox en te gebruiken t/m 17-12-2021. De levering vindt enkel plaats op 23 of 24 december 2021. 
 5. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 1. Privacy
 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op het Spel en is te lezen via https://www.hellofresh.nl/about/privacy.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.
 6. Winnaars geven toestemming aan HelloFresh om hun identiteit te vermelden op sociale netwerken en in de media in het algemeen.
 1. Aansprakelijkheid
 2. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 3. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk. 

  7. Diversen

 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
 2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd. De toekenning van de prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3.  Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 4.  Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 5. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 6. Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.