Winactie-ketchupproject

Actievoorwaarden The Ketchup Project
Social winactie

  1. Algemeen
    Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing
    op de actie ‘The Ketchup Project’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
    Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/winactie-ketchupproject
    Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via een rechtstreeks bericht op Facebook/Instagram.

2. Deelname
Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland woont.
Je doet mee aan de Actie als je gedurende de actieperiode reageert op de social media post op de Instagram- en/of Facebookpagina’s van HelloFresh waarin de winactie wordt aangekondigd en je het HelloFresh account volgt.
Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

3. Actie The Ketchup Project – hoe het werkt
De Actie wordt van 28 april t/m 3 mei (hierna: de “Actieperiode”) gepromoot via de Nederlandse (‘hellofreshnl’) Instagram pagina’s en Facebook (‘Hellofresh’). Na 3 mei kan er niet meer aan de actie worden deelgenomen.
De winnaars worden via de onder 3.1 genoemde Instagram en Facebook pagina’s benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar dient uiterlijk 23 mei 2021 contact op te nemen met de klantenservice om haar prijs te claimen. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
Nadat de prijs is geclaimd door de winnaar, wordt deze opgestuurd naar het huisadres van de winnaar.
Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 5 pakketten weggegeven.
Deze Actie heeft als doel om The Ketchup Project onder de aandacht te brengen.
Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

4. Prijzen
De te winnen prijst betreft:
– Een 3-delig The Ketchup Project verpakking met hierin 3 flesjes ketchup: Tomatenketchup, Smokey Ketchup en Mangoketchup ter waarde van €17 inclusief verzendkosten.

HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.

De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.

Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

Indien er meerdere deelnemers zijn met het correcte antwoord behoudt HelloFresh het recht 5 winnaars onder deze groep te selecteren als winnaars.

5. Privacy
In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

6. Aansprakelijkheid
HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.

7. Diversen
HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.