Actievoorwaarden – Zomergeluk

1. Algemeen

 1.    Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie #ZomerGeluk (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 52 (1114 AE) Amsterdam, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2.    Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/zomergeluk.
 3.    Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl.

2. Deelname

 1.    Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland, België en Luxemburg woont en een lidmaatschap heeft op een HelloFresh maaltijdbox.
 2.    Je doet automatisch mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode een maaltijdbox bij HelloFresh bestelt die geleverd wordt gedurende de Actieperiode.
 3.    Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.    Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

  3. Actie #ZomerGeluk- hoe het werkt

 1.    De Actie wordt van 26-06-2018 tot en met 12-08-2018 gepromoot via Facebook, Instagram, HelloFresh blog, e-mails en/of flyers in je maaltijdbox.
 2.    De Actie loopt van 30-06-2018 tot en met 08-08-2018 (hierna: de “Actieperiode”). Tijdens de Actieperiode worden elke week 50 prijzen weggegeven.
 3.    Deze Actie heeft als doel het promoten van de maaltijdboxen die verkocht worden onder het merk HelloFresh.
 4.    Als je een HelloFresh maaltijdbox hebt besteld die geleverd wordt gedurende de Actieperiode, doe je automatisch mee aan de Actie en maak je kans om te winnen. Gedurende de Actieperiode worden er wekelijks, onder alle bestellingen, willekeurig 50 winnaars getrokken. De winnaars krijgen een HelloFresh koeltas + flyer voor deze Actie in hun maaltijdbox waarop wordt duidelijk gemaakt dat zij gewonnen hebben.
 5.    De prijs kan alleen geclaimd worden door degene die een lidmaatschap bij HelloFresh heeft en een maaltijdbox heeft ontvangen met een koeltas + flyer voor deze Actie. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar (degene die het lidmaatschap met HelloFresh heeft) moet zelf contact opnemen met de klantenservice van HelloFresh via zomergeluk@hellofresh.com om zijn/haar prijs te claimen. Dit kan uiterlijk tot 31 september 2018. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 6.    Nadat de prijs is geclaimd door de winnaar, wordt deze met de eerstvolgende HelloFresh-bestelling meegestuurd of gestuurd naar het huisadres van de winnaar. Indien het een tegoedbon betreft wordt deze per e-mail naar de winnaar gestuurd.
 7.    Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

4. Prijzen

 1.    De te winnen prijzen betreffen:
 • 50 x een HelloFresh kruidenset t.w.v. €28,90
 • 50 x een HelloFresh Berghoff koksmes t.w.v. €41,95
 • 50 x een Liquide d’Oro Trio t.w.v. €39,95
 • 50 x 4 tickets voor Plopsaland of in De Panne, België t.w.v. maximaal €36,50 per ticket of in Coevorden, Nederland t.w.v. maximaal €19,99 per ticket
 • 50 x een fonQ tegoedbon t.w.v. €50,–
 • 50 x een TravelBird tegoedbon t.w.v. €100,–
  Het totale prijzenpakket is €20.340,–
 1.    HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2.    De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 3.    Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
 4.    Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

5. Privacy

 1.    In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
 2.    Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
 3.    Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4.    Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl o.v.v. inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
 5.    Winnaars kunnen door HelloFresh gevraagd worden hun namen en eventueel foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van HelloFresh. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6. Aansprakelijkheid

 1.    HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2.    Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

7. Diversen

 1.    HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 2.    Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3.    Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4.    Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 5.    Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 6.    In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 7.    Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

[button content=”Zomergeluk-actie” color=”green” text=”white” url=”https://blog.hellofresh.be/zomergeluk” openin=”_blank”]

Laatst gewijzigd juni 2018